Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Ulice a náměstí dle abecedy


Hledat v kategorii Ulice a náměstí


Hesla v kategorii Ulice a náměstí dle abecedy:Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Třída 7. listopadu

od r.1951 do r.1990, dle data Velké říjnové revoluce v Rusku, název dnešní tř.17. listopadu. 13.12.1989 na plenárním zasedání MěstNV schváleno přejmenování ulice 7.listopadu na ulici 17.listopadu a náměstí I.V.Lenina na náměstí Legií ....Třída Císaře Karla

přesněji třída Arciknížete Karla Františka Josefa, od r.1916 jméno do té doby Královské třídy, od r.1918 po vzniku ČSR Wilsonova tř., dnes Tř. Míru. Císař Karel I.(1887-1922), od r.1916, po smrti císaře Františka Josefa I., poslední rakouský císař, pokoušel se separátně ukončit světovou válku, zabránit rozpadu rakouské monarchie. R.1918 nucen odejít do švýcarského exilu, r.1921 vypovězen ...Třída Maršála Stalina

od 18.5.1945 název do té doby třídy Na zeleném, dnešní třídy Míru, 26.10.1945 pojmenována Stalinova třída....Třída Míru

od Zelené brány na Masarykovo náměstí. Původně osa Dlouhého nebo Pražského, později Zeleného předměstí, vzniklá řídkou zástavbou zemědělskými dvorci, ještě na počátku 19.stol dřevěnou. Zděné domy vyrůstaly po požáru 1835, kdy shořel celá jižní strna ulice. Kníže Lichtenstein, zakladatel parforsních honů, postavil r.1841 pro svou manželku „vkusný“dům, první jednopatrový. R.1843 naproti postavil J....Třída Prezidenta Roosevelta

v letech 1946-1948 jméno dnešní Nádražní ulice v Rosicích. Franklin Delano Roosevelt (1882-145), 32.prezident USA v l. 1933-45, významně přispěl k porážce Německa za 2.svět.války....Trnkovo náměstí

Středem Nového Města se stalo nové náměstí dvakrát větší než Pernštýnské. Založeno rohovou budovou Státní průmyslové školy r.1899. R.1913, ještě nedlážděné, nazváno Trnkovo, r.1918 přejmenováno na náměstí Čs.legií, od r.1940 vrácen název Trnkovo, od r.1945 opět Čs.Legií. Ing. Otakar Trnka (1871-1919), pa.rodák, železniční odborník, rakouský ministr veřejných prací, podpořil rozvoj Pardubic, rozšíř...Trnovská ulice

vstupní od Trnové do Ohrazenic, spojuje ulici Poděbradskou s křižovatku s ulicemi Semtínské a Hradištské, kde na ní navazuje ul.Pohránovská ...Trnovská ulice Rosice

byla v Rosicích na severu Kréty, r.1998 přejmenována na Kavanova. ...Tuněchodská ulice

průtah Mněticemi od jihu k mostu přes Chrudimku, snad v trase prastaré stezky Chrudim-Tuněchody-Mnětice-Černá za.B.-Sezemice-Hradec Králové. Pojmenovaná r.1998....Tuzarova ulice

v letech 1930-1940 a 1945–1948 jméno dnešní Polské ul. Vlastimil Tusar, (1880-1924), v l.1919-20 předseda vlády ČSR....Tylova ulice

krátká z náměstí Republiky podél divadla na ul. U Divadla., ulici tvoří bok divadla a dva protější domy. Rohový, kde bylo od r.1910 dívčí gymnázium, patří již do ulice U Divadla. Dnešní pojmenování má až od r.1948, do té doby byla počítána k náměstí. Dříve, před postavením divadla, tudy vedla cesta od Zelené brány do Karlovy ulice, r.1881 pojmenována Úzká ulice, která výstavbou divadla zani...Tyršova ulice

do r.1948 v Rosicích, dnes Mánesova. Miroslav Tyrš (1832-1884), estetik, teoretik umění a tělovýchovy. S J.Fügnerem založil tělovýchovnou organizaci Sokol, v Pardubicích vznikl Sokol r.1864 a r.1923 si na nábřeží postavil sokolovnu. Průčelím obrácenou do Jiráskovy ul....Tyršovo nábřeží

levý, nepříliš upravený, břeh Chrudimky od Prokopova mostu proti proudu po ulici Kpt.Jaroše. Od r.1913 celý břeh od mostu z Bělobranského nám, až po železniční most se jmenoval Vrchlického nábřeží. Po výstavbě Sokolovny r.1923 a skupiny vil u železničního mostu ta jižní část r.1932 nazvána Tyršovo nábřeží. Za okupace opět na celé nábřeží vráceno jméno Vrchlického. Od r.1945 se nábřeží jižně od ...U Bílé nebo Mejtské brány

v 16.stol.jméno dnešní ul.Sv.Anežky České...U Borku

okrajová ulice na východě Pardubiček podle dřívějšího oplocení obory Zámečku, pojmenována r.1965. Kolem r.1980 po její východní straně zasazeno do lesa, býv.obory, 7 výškových domů, tehdy po vzoru finských sídlišť. ...U brány k Mýtu jdúc

Název r.1515 v knize Rudé pro dnešní Bělobranské náměstí....U Bylanky

ulice ve Svítkově z Kostnické ul.na jih do Popkovic. ...U Divadla

ulice za Městským divadlem, od r.1881 se jmenovala Žižkova, od r.1940 se jmenovala Divadelní, dnešní název má od r.1948. V domě na rohu s Tylovou ul. bylo od r.1910 dívčí gymnázium, dům po r.1950 získal Stavoprojekt, který si k něm r.1959 přistavěl novou budovu až po Jindřišskou ul. Celý blok po r.1990 získalo město, dnes zde je úřad MO I. a sídlo Městského rozvojového fondu....U elektrárny

za okupace jméno části dnešní ul.Kpt.Jaroše, od přejezdu u sv.Anny k Chrudimce....U Háje

krátká ulice na Bílém Předměstí, spojka mezi ulicemi Ve Lhotkách a Na Okrouhlíku, dříve prodloužení ul.Počápeské, jako samostatná pojmenována r.1967, vznikla při výstavbě sídliště Drážka. Háj tu dávno není, ale v těch místech před zástavbou se říkalo Ve vrbičkách, když se tu klikatil potok ze Studáneckého lesa, dříve z rybníka Studánka. ...U Husova sboru

neprůjezdná ulice z Jiráskovy ulice do Anenské, pojmenovaná r.1930 dle Husova sboru, který na rohu s Jiráskovou ul., tehdy na okraji Olšinek postavila r.1928 Čs.církev husitská. Na rohu s Anenskou ul. stará poliklinika....U Kamenné vily

pokračováním ulice Na Okrouhlíku od ulice Štrossovy k Matičnímu jezeru. Kamenou vilu na rohu s Bulharskou ulicí postavil arch.Boža Dvořák. Ulice pojmenována r.1930....U Kostelíčka

Ten název má dvojí význam. Od r.1930 je to úřední název náměstí na Bílém Předměstí na křižovatce ulic Štrossovy a Dašické, z jihu od Bubeníkových sadu sem ústí zaslepená ulice Polská a od severu ulice Sezemická, také zaslepená. Pojmenování dle kostela Sedmibolestné Panny Marie, obecně nazývaného "kostelíček", který zde stojí od r.1710. Za druhé je obecně název vztahován na širší, blíže neurče...U Krematoria

Ulice po západní straně městských hřbitovů s krematoriem, z ulice Pod Břízkami na jih přes ul.Nemošickou na ulici Mikulovickou na jižní okraj Jesničanek. Krematorium otevřeno r.1923, ulice pojmenována r.1932....U Marka

ulice za starým nádraží podél "rychlodráhy" mezi ulicemi Havlíčkovou a Jungmanovou souběžná s rychlodráhou a její část až k jejímu ústí do Palackého tř.,po západní straně Přenádraží. Místní název U Marka užíván již dávno podle kaple sv.Marka postavené před r.1716 při cestě na Prahu. R.1869 vedle ní postaven cukrovar. Název uveden i v místopisu z r.1881. Ulice po východní straně cukrovaru, kole...U masných krámů

jeden z názvů dnešní Bartolomějské ulice užívaný v 18.století....U Mlýnů

Ulice na Bílém předměstí mezi tokem Chrudimky a budovou Automatických mlýnů směřující směrem k parku Na Špici....U Moruší

ulice ve Svítkově, původně na Přerovsku, spojuje ul.U Bylanky s Popkovickou, kolmo přetíná ul.Braneckou. Dříve ulice Krátká, pojmenována r.1965, podle moruší zasazených před 2.svět.válkou při pokusech s pěstováním bource morušového....U obecního dvora

původní název ulice Žitné, která vznikla dělením obecního dvora při Karlově ul., na jižním konci dnešní Jindřišské ul., který zde byl letech 1568–1639. Před příchodem Švédů spálen a rozbourán, r.1663 obnoven, r.1779 zrušen a do r.1789 rozparcelován....U Panasonicu

ulice v průmyslové zóně u St.Čivic, pojmenovaná r.2001 podle prvního podniku v zóně....U Parku

krátká ulice ve Svítkově souběžná s ul.Žižkovou, spojuje ulice Kostnickou a Motoristů....U Prefy

ulice v Rosicích podél průmyslové oblastí při rosickém nádraží z ul.Borové na sever k lesu. Pojmenována r.1998 podle dnes zaniklého n.p.PREFA Pardubice na výrobu stavebních dílců....U rumpálku

část dnešní Jahnovy ul.při ústí Jiráskovy ul., kde do umělého hradebního příkopu, Městské řeky ústilo původní západní rameno Chrudimky oddělující se na Olšinkách. Přítok vody byl regulován splávkem a stavidlem, které se vytahovalo rumpálkem....U Stadionu

odbočuje ze Sukovy třídy na sever kolem letního stadionu k Labi. Od 16.stol.se místo po západní straně zámeckém příkopu nazývalo "Na zábraží", bývala zde u Labe od r.1512 městská forota, skládka plaveného dřeva, v 17. stol na břehu zámeckým příkopu vrchnost zřídila koželužnu a papírnu, po r.1770 zrušené, po nich zde postaveny usedlosti čp.87, 88 a 89. Název r.1881 zkomolen Na Zábradlí". R.1916...U stadionu

za okupace název dnešní Sukovy třídy, předtím Riegrova nábřeží....u stodol

první název vznikající Žitné ulice. ...U Suchého dubu

ulice v Jesničánkách od severu z ulice Pod Břízkami až na ulice Mikulovickou na jižním okraji Jesničánek, pojmenována r.1932 podle staršího lidového názvu....U Školy

ulice ve Studánce spojující Luční ul.po západní straně studánecké pavilónové školy s ul. Rumunskou, pojmenovaná r.1967....U valchy

tak r.1840 a později se říkalo ulici od r.1904 Pernerově, ...U Zábran

ulice na východě Studánky při železničním koridoru, kde již žádně zábrany nejsou, dříve oddělená osada obce Studánka U signálky, lidově přezdívaná Rafanda....U Zámečku

ulice jižně od železničního koridoru od staré brány areálu Zámečku, na konci Drozdické ulice, na východ, z části podle oplocení areálu Zámečku, pak ke křižovatce s ul.Fibichovu, za ní vstupuje na katastr Studánky a končí na ul.U Sila. Od 1932 se její tehdy jen západní existující část jmenoval Při Zámečku. Dnešní jméno má od r.1949. Tisk 22.8.1975 označil tehdy dokončené družstevní sídliště zaměstn...U zastávky

od r.1923 východní část dnešní ul.Kpt.Jaroše pod železničním náspem od Zastávky Pardubice - dnes Pardubice-Pardubičky ke Chrudimce. ...Ulice (Cesta) k obecnímu dvoru

cesta mezi zahradami z Dlouhého předměstí na jih, dnes Jindřišská ulice. Na jejím konci při Karlově ulici byl Bohuslavský dvůr, založený v 1.polovině 16.stol Bohuslavem Křížanovským, obecní, když jej r.1594 koupila obec, r.1624 je opět prodala. Název zanikl nejpozději r.1639, kdy grunt vyhořel....Ulice 22. července

ve Studánce z Mandysovy ul. na severovýchod k lesu Pipenec, pojmenována 1946. Připomíná první (noční) nálet na Pardubice 22.7.1944 při němž zahynulo 37 lidí....ulice 28. října

protína Nemošice od severu k jihu. Připomíná vznik Československé republiky 28.října 1918....Ulice 5. května

v Nemošicích z Ostřešnaské prochází středem na východ...Ulice 7. června

se od r.1923 jmenoval úsek Kpt.Jaroše na západ od Chrudimky, na jehož jižní straně byl ještě železniční násep. Jméno připomínalo tragické datum 7.června 1918, kdy byli na konci Sladkovského ulice maďarskými vojáky zastřeleni tři pardubičtí občané: Oldřich Kudrna, školák, profesor Josef Slezák a František Hatle, koželuh....ulice 8. května

v jižní části Svítkova ze Školní ulice na západ až k potoku Bylanka. Původně se jmenovala 9.května, pojmenována r.1993 – 8.května Den osvobození....Ulice 9. května

od r.1950 do r. 1979 dle Místopisu města Pardubic z r.2009 název Jindřišské ul., která ale pro občany byla vždy Jindřišskou R.1979 vrácen původní název. ...Ulice Arnošta z Pardubic

je pokračováním ul.Karla IV. od odbočení Anenské ul. kolem bývalé pa. parní elektrárny až na konec Sladkovského ul. Vznikla rozdělením staré Karlovy ulice r.1979, kdy severní část byla přejmenována na ul. Karla IV. a jižní na Arnošta z Pardubic. Arnošt z Pardubic, 1297-1364, rádce a diplomat Karla IV., první český arcibiskup, s otcem Arnoštem ze Staré spoluzakladatel města Pardubice - "Měs...Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014