Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Organizace a instituce dle abecedy


Hledat v kategorii Organizace a instituce


Hesla v kategorii Organizace a instituce dle abecedy:Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9Služby města Pardubic

založené r.1996 zabezpečují potřeby města zejména v oblastech: úklid veřejných prostranství a komunikací, likvidace odpadů, zajištění osvětlení města, správa hřbitovů, provoz krematoria. Mají 6 samostatných provozů: čištění města, údržba komunikací, péče o zeleň, likvidace odpadu, veřejné osvětlení a světelná signalizace, pietní služba. Zajišťují i služby v oblasti reklamy, informační navigační...Sociální služby města Pardubic

mají sídlo v ul.Kpt.Jaroše čp.726, ředitelem 10.6.2010 jmenován Mgr.Petr Krejčí, dosavadní ředitel Domova pro seniory U Kostelíčka. K městským sociálním službám dnes patří Domov důchodců U Kostelíčka, dva penziony pro důchodce na Dubině, azylový dům pro ženy a matky s dětmi PAPRSEK otevřený 9.3.1994 v ul.Na Spravedlnosti, asylový dům pro muže v Milheimova ul a U sv.Trojice otevřený r.1993, Dětský ...Soud

vykonávali konšelé podle zásad o soudu konšelském, které vydal Vilém z Pernštejna 18.6.1512 v rámci obecního zřízení. Do podrobností propracované překvapují svou moderností. Jednat se má bez zbytečných průtahů a odkladů, do soudní síně nesmí nikdo se zbraní, žádný konšel se nesmí za nikoho přimlouvat atd... Nad formálním průběhem a zachováváním sněmovních nálezů bděl radní písař, zapisoval také v...Spořitelna

Městská spořitelna v Pardubicích, r.1945 jako jiné peněžní ústavy znárodně. Stala se částí České státní spořitelny. - 21.4.1975 na Palackého tř. v Pa.otevřena nová budova České spořitelny postavená podle projektu architektů Miloše Návesník, Lubomíra Drimla a Miroslava Řepy. - R.1990 Česká státní spořitelna privatizována s názvem Česká spořitelna, pardubická pobočka, původně Městská spořitelna,...Sružení cestovatelů v ČSFR "GLOBE

v Pardubicích ustaveno na ustavující schůzi 12.5.1990....Stará pošta

Při zahájení provozu na železnici 24.8.1845 zřízena na pa.nádraží poštovní stanice, postavena poštovní budova čp.191 za přejezdem, kde je ulice Na Staté poště. Provozoval ji poštmistr Josef Kraus. R.1854 koupil dům čp.61/62 na Zeleném předměstí, naproti dnešní hlavní poště, poštu sem přenesl. Předpokládal vznik hlavní, Královské třídy. Dům byl jedním z mála dvoupatrových. Pošta r.1891 postátněna ...Státní bezpečnost

měla v Pardubicích do r.1960 hlavní sídlo v býv. hotelu Libuše Hlaváčova ulice, jakousi pobočku v býv.hotel Bouček Havlíčkova ulice. Po r.1960, po vzniku Vč.kraje, patrně jen pobočku v nové budově Bezpečnosti v ul.Na Spravedlnosti. Archiv StB - r.1997 Ministerstvo vnitra zřídilo v přístavbě kláštera Saleziánů, bývalé škole, archivní službu pro vyhledávání ve svazcích StB, po r.2000 zrušena....Státní okresní archiv

Městský archiv od 1.1.1961 sloučen s Okresním archivem, dnes Státní okresní archiv. 29.6.1978 v 1. poschodí okresní vzorné knihovny otevřena výstava archiválií k dějinám Pardubic ze Státního oblastního archivu Zámrsk a Okresního archivu Pardubice. Byl umístěn v pa.zámku. R.1979 pro opravy zámku vystěhován. Pracovnice OA roztřídily a odstěhovaly 900 bm písemností z dosavadních prostor, do depozit...Státní pojišťovna

zřízená r.1945, měla v Pardubicích sídlo v budově býv. Občanské záložny na Pernštýnském nám. Viz Česká pojišťovna....Státní statek Pardubice

Vyčlením z O.P.(oborový podnik) Velkovýkrmny Praha–Řepy 1.1.1987 zřízen Státní statek Pardubice, pro celé Pardubicko, se sídlem v Dražkovicích, ředitelem jmenován Ing Miroslav Souček. ...Státní ústav pro vzdělávání a výcvik porodních asistentek

založený zásluhou primáře MUDr. Cyrila Gály v pa.nemocnici zahájil 6.10.1930 činnost. ...Stavba

lidové družstvo, Pardubice vzniklo r.1953, 14.4.1973 oslavilo 20 let trvání. Po r.1970 si při Palackého tř. na rohu Jungmanovy ul.postavilo čtyřpodlažní administrativní budovu. ...Stavební bytové družstvo Družba

vzniklo postupným sloučením řady menších stavebních bytových družstev vzniklých při pa.podnicích po zahájení družstevní bytové výstavby. První družstevní domy postaveny při Sezemické ul.r.1962. Na severní straně ul.Jiřího Potůčka si před r.1980 postavilo správní budovu. R.1989 SBD Družba oslavilo 30 let trvání. Dnes spravuje většinu družstevní bytů v Pardubicích, bohužel další nestaví....Stavební podnik města Pardubic

po r.1950 jeden z městských komunálních podniků. Měl rozsáhlý areál za podjezdem na Skřivánku po zaniklé firmě Hübner-Opitz. Při tehdejším nedostatku stavebních kapacit, umožňoval městu levně, rychle provádět menší stavby, rekonstrukce. Stavbami pro jiné místní podniky i soukromníky, přinášel městu finanční prostředky. Ve dnech 28.3.a 5.4. 1988 ve Stavebním podniku města Pardubic volba ředitele, ...Stavební podniky

Před r.1948 byla v Pardubicích řada drobných stavebních podniků. Ty byly po r.1948 znárodněny a spojeny v pozdější velký národní podnik Pozemní stavby Pardubice. Kromě toho vyrostly v Pardubicích silné národní podniky Průmstav a Plynostav. Na náměstí Budovatelů si postavily blok tří správních budov. V budově Pozemních staveb měl sídlo ještě n.p.PREFA Pardubice. Město mělo komunální Stavební podn...Středisko prací a služeb

v Polabinách zahájilo činnost 15.1.1973. Studentský podnik SSM, sedmý v republice s cílem pomoci národnímu hospodářství krátkodobými brigádami, zabezpečováním obtížně mobilizovatelných pracovních sil z řad studentů....Svazarm

po r.1948 celostátní vrcholová organizace, člen Národní fronty. Sdružovala branné sporty, střelecké, motorizmus, letectví a j. V Pardubicích do r. 1960 krajský výbor Svazarmu, poté jen Okresní výbor. Sídlo měl v býv. hostinci U modré hvězdy před podjezdem. - 4.2.1954 I.Krajská konference sjednocené branné organizace – Svazarmu, zprávu o činnosti přednesl předseda J.Náhlovský. - 29. 9.1971 Ve výs...TechnoPark

- 20.10.2004 ustavena komanditní společnost TechnoPark s cílem zajistit výstavbu technologického centra v průmyslové zóně St.Čivice. - 21.2.2005 rektor UPa.Prof.Ing.M.Ludvig podepsal smlouvu o vstupu UPa do společnosti. - 27.10.2007 slavnostní položení a poklepání základního kamene TechnoParku Pardubice. - Stavba architektonicky vynikající dokončena r.2008 za 420 mil.Kčs, 300 mil.Kč získal k...Tělovýchova

7.2.1953 sobota, v pardubickém hotelu Grand slavnostní zasedání nově ustaveného Krajského výboru pro (sjednocenou) tělovýchovu a sport, do čela postaven dlouholetý tělovýchovný pracovník Hugo Konvalinka. - 1.7. 1966 vstupuje v platnost dvoustupňové řízení článků ČSTV, bez krajských orgánů, první předzvěst chystaného rušení totalitních krajů, po r.1968 zapomenutého. ...Tělovýchovné jednoty

v Pardubicích k 31.12.1971 se zaokrouhlenými počty členů, bez žactva: T.J.Dynamo 1100 členů T.J.VCHZ Synthesia 700 T.J. Tesla 700 T.J. Rudá Hvězda 600 T.J. Lokomotiva 600 T.J. Sokol Polabiny 350 T.J.PARAMO 300 T.J. Slovan-Průmstav 300 T.J. Pardubičky 250 T.J. Slavie VŠCHT 250 T.J. TMS 200 T.J. Vodní t...Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014