Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Organizace a instituce dle abecedy


Hledat v kategorii Organizace a instituce


Hesla v kategorii Organizace a instituce dle abecedy:Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9Městské zimní lázně

na Olšinkách otevřeny 7.11.1964 jako první část velkorysého Plaveckého areálu naplánovaného za 2.Pardubického kraje před r.1960. Dle zprávy z 12.12.1961 měly být předány veřejnosti koncem r.1962. Po otevření nazvány „Oaza ve středu města –laděno v modrém“ a označeny za skvělé dílo architektů a stavbařů. Měly bazén 15x25 m o objemu 910m3 se třemi skokanskými můstky, parní, vanové lázně, léčebné k...Městský archiv

vznikl jako odborné zařízení MNV Pardubice 1. 9.1948, archivní materiály a sbírky soustředěné do toto doby v pa.muzeu, sahají nejstaršími písemnostmi do počátku 16.stol (např.nejstarší privilegium z r.1507, městská kniha rudá z r.1515, atd.). Kromě základního fondu obecního (městského) úřadu zde uloženy archivy místních spolků, škol, cechů, společenstev, pozůstalosti a dokumentární sbírky (plakát...Městský národní výbor -MěstNV

v l.r.1953 až 1990 název pro městskou správu i samosprávu, v l.1949 -1953 se to byl Jednotný národní výbor- NV, předtím od r.1945 Místní národní výbor -MNV ...Městský osvětový sbor - MOS

agilní městské zařízení pečující o osvětu, vzdělávání a rozvoj kulturní i hudební život města. Velmi bohatou činnost vyvíjel zejména r.1938. M.j.s Muzejním spolkem 22.1.1938 uspořádal večer ke 100.výročí narození J.V.Jahna. S Hudebním kroužek mládeže pořádal dětský koncert 20.února 1938. Dne 11.února 1938 oslavil 60 let Zd.Nejedlého. V r.1943 pořádal přednášky „Večerních lidové školy“ každý p...Městský pivovar

Z doby před 16.stol. není zpráv, že by se v Pardubicích vařilo pivo, to neznamená že by se nevařilo. Vilém z Pernštejna zřídil na Městské strúze výrobní podniky a pivovar. Postaven v r.1501-1507 na dnešním Wernerově nábřeží v místě zadního traktu dnešní radnice. V tomto pivovaře vařili sousedé dle pořádku stanoveného řádem z r.1512, platili 41/2 groše za var a groš za vodu čerpanou ze strúhy. Dne ...Městský pohřební ústav

zahájil činnost 1.1.1930 ve dvoře obecního domu čp.49 za divadlem. Po r.1948 začleněn do Komunálních služeb města Pardubic, od r.1990 je součástí Služeb města Pardubic a.s., sídlí na městských hřbitovech. Spravuje všechny městské hřbitovy a krematorium. ...Městský rozvojový fond a.s. - MRF

Městské zastupitelstvo na návrh Mgr.Bláhy schválilo r.1994 zřízení MRF a.s. Město na něj převedlo městské byty a pověřilo jej jejich správou místo zrušeného Bytového podniku. Dle názvu měl zajišťovat rozvoj města, výstavbu nových bytových domů aj.městských budov. Kromě správy bytových domů, zajistil rekonstrukci čp.29 v ul.Sv.Anežky České, čp.450 na tř.Míru vedle Pasáže, vedle postavil nový dům čp...Městský stavební podnik

vznikl v 50.letech min.stol v rámci vytváření městských komunálních podniků. Získal rozsáhlý areál býv.firmy Hübner a Opitz na Skřivánku za podjezdem. Za starými provozy vybudoval nové, truhlárnu, klempírnu, sklenářkou dílnu, míchárnu malty a j.značných kapacit. Za tehdejšího neustálého nedostatku stavebních kapacit, pomohl s výstavbou mnohých městských zařízení jejichž stavby by se město od t.zv...Mikrobiologie

Po r.1978 v pa. nemocnici vybudován pavilon mikrobiologických laboratoří vynikající úrovně. Po r.1992 zásluhou RNDr. Josefa Bergra při VŠCHT zřízena katedra mikrobiologie, umístěná v býv.Veterinárním ústavu ve Štrossově ul. Bezprostředně navázala pedagogickou a vědeckou spolupráci s mikrobiologii nemocnice. Záměrem RNDr.J.Bergra, bylo rozšířit katedru toho perspektivního oboru na přírodovědeckou f...Místní národní výbor - MNV

od r.1945 název obecní správy a samosprávy pro Pardubice platný od osvobození v květnu do 1.7.1949, kdy po vzniku 2.Pardubického kraje rozšířen a přejmenován na Jednotný národní výbor – JNV, současně Okresní národní výbor-ONV pro tehdejší malý pa.okres....Muzeum kpt. Poplera

vynikajícího jezdce otevřeno 14.10.1933 na vojenském jezdeckém učilišti v Padubicích v jezdeckých kasárnách za Veselkou. Po okupaci zaniklo. Kpt.Rudolf Popler, narozen 29.5.1899, dvojnásobný vítěz Velké pardubické 1926, 1930, účastník Velké liverpoolské, OH 1924 a 1928. Zahynul 16.10.1932 ve vloženém závodě Velké pardubické. ...Muzeum perníku

Jediná specializovaná instituce v ČR má od r.2004 sídlo v Perníkové chaloupce z r. 1882 v Rábech pod hradem Kunětická hora. ...Národní banka československá

R.1906 koupila Rakousko-uherská banka pozemek původně určen pro stavbu divadla, za dnešním divadlem. V l.1908-09 zde postavila výstavou budovu pro svou filiálku, čp.784 Zelené předměstí. Po r.1918 zde sídlila Národní banka československá, dnes je zde pobočka Komerční banky. ...Národní výbory

Již začátkem r.1945 vznikly v Pardubicích tajné revoluční národní výbory. Ty 8.5. převzaly od okupantů správu města i okresu. V Pardubicích to byly Místní národní výbor -MNV, první předseda Václav Kvaček a Okresní národní výbor-ONV, první předseda dr.Antonín Blahout. R.1949 vznikl podruhé Pardubický kraj spravovaný Krajským národním výborem-KNV. Pardubický okres rozdělen na tři malé, holický přel...Nezávislá jednota čs. Legionářů

odbočka Pardubice. „Zemská správa politická v Praze nezakazuje utvoření pobočného spolku místní jednoty v Pardubicích 27.12.1921“. Odpověď na žádost o povolení založení spolku, kterou tehdy povolen....Obchodní komora

V rakouské monarchii jich působnost upravena zákony z 18.3.1850 a z 29.6.1868. Před zavedením všeobecného hlasovacího práva měly i politický význam, tvořily samostatnou volební kurii. Do r.1945 Pardubice spadaly pod komoru v Hradci Králové. Pokusy o změnu zůstávaly bez úspěchu. R.1945 nebylo možné pomýšlet na samostatnou komoru, ale prezident pražské komory Ivan Petr, podpořil ustanovení pa.expozi...Občanská záložna

Po získání železnice a vzniku prvního Pardubického kraje 1850-55, a hlavně pa.okresu, počíná rozvoj živností a snaha o zvelebení obchodu. To vyžadovalo peněz, kterých se v chudém městě nedostávalo. Proto zkušení radili: „Hleďte nabývati úvěru svépomocí“. Pa.obecní výbor 22.4.1862 jednal o založení Občanská záložny „k účelu zvelebení a zesílení stavu živnostenského, podporování zdejších průmyslník...Okresní archiv

Státní okresní archiv-SOkA. Od 1.1.1961 Okresním archivem sloučen s archivem městským, sídlo měl na pa.zámku. Studovnu měl v budova Okresního soudu Na Třísle, r.1968 ji navštívilo 62 badatelů, kteří vykonali 438 návštěv. Po zahájené rekonstrukce zámku přestěhován do obytného domu v ul.Bratranců Veverkových, později do budovy Okresního národního výboru na nám.Osovobození. Byla to místa provizorní,...Okresní dětský domov

v Pardubicích je umístěn v ul.Ke Tvrzi, v budova býv.okresního siročince...Okresní hejtmanství

tehdy se mu říkalo „podkrajský úřad“ nahradilo r.1868 Okresní úřad, patrně do r.1918. Úřad který spolu se železnicí přispěl k vzestupu významu Pardubic....Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014