Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Organizace a instituce dle abecedy


Hledat v kategorii Organizace a instituce


Hesla v kategorii Organizace a instituce dle abecedy:Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9Lidové družstvo Stavba

založeno r.1953, provádělo drobné stavby i pro soukromníky, pro které to bylo tehdy jinak těžko dostupné. Dvacet let trvání oslavilo 14.4.1973 ve vlastní budově na rohu Jungmannové ul. a Palackého tř., připojené k obytnému bloku ...Lovecké muzeum

jmenované též Myslivecké muzeum, založil 4.5.1942 Lovecký klub Pardubice. Předsedou komise pro jeho zřízení zvolen Bedřich Neth, berní ředitel. Myšlenka se setkala s pochopením nejen u všech myslivců i veřejnosti vůbec. Pardubice proslulé v minulosti myslivostí zůstanou i v budoucnosti střediskem ušlechtilé myslivosti. Potvrzuje nám to živá činnost Okresního mysliveckého spolku a též volba Pard...Magistrát

R.1790 došlo k zásadní změně ve správě města. Konšelské zřízení zrušeno, v obecní správě zvýrazněn živel byrokratický (profesionální), zřízen magistrát vedený doživotním purkmistrem, který musel být zkoušený právník. Vedle něho zasedali dva zkoušení magistrátní radové, prověření co do znalostí soudní a politické agendy u apelačního soudu a gubernia. Ti tvořili rozhodující složku obecního zřízení. ...Městská nemocnice

Okresní hejtmanství od svého vzniku r.1850 naléhalo na město, aby dbalo hygienických poměrů, s tím souvisí, že město již toho roku zřídilo na pozemku někdejšího dvorce Tvrz za Kostelíčkem v přízemní domku čp.117 Bílé předměstí městskou nemocnici. Stanovy schválilo okresní hejtmanství 6.9.1851. Správy se ujal MUDr.František Markl, který se podílel i na veřejném životě města., r.1861 byl členem prv...Městská policie

Rokem 1870, zavedením magistrátní správy města končí funkce rychtáře. Funkce policejního komisaře se ujal jeden z dvou t.zv.nezkoušených radů. Vláda mu ukládal tolik práce, že městu muselo r.1854 ustanovit systemizovaného policejního úředníka. Komisařem zvolen lékárník Vilém Menšík. S tím nesouhlasilo okresní hejtmanství, že na funkci by neměl dost volného času. Skutečným policejním úředníkem pro...Městská spořitelna

Po r.1875, kdy spořitelny již městům přinášely mnoho dobrého a bylo jasno, že vláda nemůže výtěžků spořitelen využíti, několik měšťanů Starého Města začalo uvažovat o založení spořitelny. Podací protokol obce Pardubic č.108 ze 17.ledna 1882 zaznamenal žádost obchodnického spolku o založení městské spořitelny. Fr.Pospíšil obchodník a vinárník z Pernštýnské ul.18.března 1882 předkládá obecnímu zast...Městské kulturní a informační středisko

MKIS. Informační služba města Pardubice r.1975 rozšířeno na MKIS. MKIS pod svá křídla převzala některá pa. kulturní sdružení, která tehdy nemohla být samostatnými subjekty. Administrativně jim pomáhala, dozorovala je a financovala z rozpočtu města. Nejpočetnějším byl Klub přátel Pardubicka (KPP), jemuž umožňovala vydávání Zpráv KPP, přes určitý odpor politických kruhů. Neměla žádní společenské a k...Městské průmyslové muzeum

Podnět k jeho založení dalo úsilí o zřízení Obchodní a živnostenské komory v Pardubicích. První kuratorium se starostou ing.Josefem Prokopem v čele ustaveno r.1912. Tehdy byl ústav umístěn ve třech najatých místnostech v domě Artura Krause na dneš.Tř.Míru. R.1916 získalo muzeum prozatímní umístění v obecním domě, dvorním traktu za hlavní poštou. Byla zde čítárna a panorama. Příznivý vývoj přeruši...Městské vlastivědné muzeum

Městské vlastivědné muzeum Pardubice patří svým založením mezi nejstarší v Čechách (Národní 1818, Č.Budějovice 1877, Plzeň 1878, Uměleckoprůmyslové 1885..). Již r.1865 dal pokrokový starosta Pardubic Václav Bubeník podnět k jeho založení, zůstal nepovšimnut. Otázka založení ožila r.1879. Schůzka k ní na popud c.k.komisaře Fil.Šedivého v srpnu. Na ní zvolený komitét vydal 12.10.1879 provolání oznam...Městské zimní lázně

na Olšinkách otevřeny 7.11.1964 jako první část velkorysého Plaveckého areálu naplánovaného za 2.Pardubického kraje před r.1960. Dle zprávy z 12.12.1961 měly být předány veřejnosti koncem r.1962. Po otevření nazvány „Oaza ve středu města –laděno v modrém“ a označeny za skvělé dílo architektů a stavbařů. Měly bazén 15x25 m o objemu 910m3 se třemi skokanskými můstky, parní, vanové lázně, léčebné k...Městský archiv

vznikl jako odborné zařízení MNV Pardubice 1. 9.1948, archivní materiály a sbírky soustředěné do toto doby v pa.muzeu, sahají nejstaršími písemnostmi do počátku 16.stol (např.nejstarší privilegium z r.1507, městská kniha rudá z r.1515, atd.). Kromě základního fondu obecního (městského) úřadu zde uloženy archivy místních spolků, škol, cechů, společenstev, pozůstalosti a dokumentární sbírky (plakát...Městský národní výbor -MěstNV

v l.r.1953 až 1990 název pro městskou správu i samosprávu, v l.1949 -1953 se to byl Jednotný národní výbor- NV, předtím od r.1945 Místní národní výbor -MNV ...Městský osvětový sbor - MOS

agilní městské zařízení pečující o osvětu, vzdělávání a rozvoj kulturní i hudební život města. Velmi bohatou činnost vyvíjel zejména r.1938. M.j.s Muzejním spolkem 22.1.1938 uspořádal večer ke 100.výročí narození J.V.Jahna. S Hudebním kroužek mládeže pořádal dětský koncert 20.února 1938. Dne 11.února 1938 oslavil 60 let Zd.Nejedlého. V r.1943 pořádal přednášky „Večerních lidové školy“ každý p...Městský pivovar

Z doby před 16.stol. není zpráv, že by se v Pardubicích vařilo pivo, to neznamená že by se nevařilo. Vilém z Pernštejna zřídil na Městské strúze výrobní podniky a pivovar. Postaven v r.1501-1507 na dnešním Wernerově nábřeží v místě zadního traktu dnešní radnice. V tomto pivovaře vařili sousedé dle pořádku stanoveného řádem z r.1512, platili 41/2 groše za var a groš za vodu čerpanou ze strúhy. Dne ...Městský pohřební ústav

zahájil činnost 1.1.1930 ve dvoře obecního domu čp.49 za divadlem. Po r.1948 začleněn do Komunálních služeb města Pardubic, od r.1990 je součástí Služeb města Pardubic a.s., sídlí na městských hřbitovech. Spravuje všechny městské hřbitovy a krematorium. ...Městský rozvojový fond a.s. - MRF

Městské zastupitelstvo na návrh Mgr.Bláhy schválilo r.1994 zřízení MRF a.s. Město na něj převedlo městské byty a pověřilo jej jejich správou místo zrušeného Bytového podniku. Dle názvu měl zajišťovat rozvoj města, výstavbu nových bytových domů aj.městských budov. Kromě správy bytových domů, zajistil rekonstrukci čp.29 v ul.Sv.Anežky České, čp.450 na tř.Míru vedle Pasáže, vedle postavil nový dům čp...Městský stavební podnik

vznikl v 50.letech min.stol v rámci vytváření městských komunálních podniků. Získal rozsáhlý areál býv.firmy Hübner a Opitz na Skřivánku za podjezdem. Za starými provozy vybudoval nové, truhlárnu, klempírnu, sklenářkou dílnu, míchárnu malty a j.značných kapacit. Za tehdejšího neustálého nedostatku stavebních kapacit, pomohl s výstavbou mnohých městských zařízení jejichž stavby by se město od t.zv...Mikrobiologie

Po r.1978 v pa. nemocnici vybudován pavilon mikrobiologických laboratoří vynikající úrovně. Po r.1992 zásluhou RNDr. Josefa Bergra při VŠCHT zřízena katedra mikrobiologie, umístěná v býv.Veterinárním ústavu ve Štrossově ul. Bezprostředně navázala pedagogickou a vědeckou spolupráci s mikrobiologii nemocnice. Záměrem RNDr.J.Bergra, bylo rozšířit katedru toho perspektivního oboru na přírodovědeckou f...Místní národní výbor - MNV

od r.1945 název obecní správy a samosprávy pro Pardubice platný od osvobození v květnu do 1.7.1949, kdy po vzniku 2.Pardubického kraje rozšířen a přejmenován na Jednotný národní výbor – JNV, současně Okresní národní výbor-ONV pro tehdejší malý pa.okres....Muzeum kpt. Poplera

vynikajícího jezdce otevřeno 14.10.1933 na vojenském jezdeckém učilišti v Padubicích v jezdeckých kasárnách za Veselkou. Po okupaci zaniklo. Kpt.Rudolf Popler, narozen 29.5.1899, dvojnásobný vítěz Velké pardubické 1926, 1930, účastník Velké liverpoolské, OH 1924 a 1928. Zahynul 16.10.1932 ve vloženém závodě Velké pardubické. ...Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014