Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Spolky dle abecedy


Hledat v kategorii Spolky


Hesla v kategorii Spolky dle abecedy:Strana: 1 2 3 4 5 6 7Mineralogický kroužek

při Přirovědeckém klubu v Pardubicích pořádal od r.1982 mezinárodní burzy minerálů. Po r.1990 samostatný klub, 16.burza 14.3.1998 za účasti 180 vystavovatelů z ČR, Slovenska, Německa, Polska. Na 18.mezinárodní mineralogické burze 4.3.2000 125 vystavovatelů z ČR, Slovenska, Rakouska, Polska, Litvy. ...Modelářský klub DELTA Pardubice

leteckých modelářů, vznikl r.1990. Stavějí létající modely s nimiž létají na části zemědělského letiště u Rokytna. Každoročně pořádá jarní soutěže „Memoriál p.Františka Bárty“ halových minimaket v kategorii „Oříšek“ a „Pistacio“- a „Labský pohár“ minimaket s plováky. R.2009 měl 30 členů, předseda Václav Jandl....Muzejní spolek

„Každý blahodárný čin, který ku prospěchu všeobecnému slouží, má zajisté u věčné paměti chován býti...“, praví se v úvodním odstavci první zprávy městského muzea v Pardubicích z r.1882. Tím blahodárným činem, jenž „nemálo přispívati bude k duševnímu vzdělání obyvatelstva“, bylo rozhodnutí založit v Pardubicích městské muzeum, vyslovené r.1879. První pokusy se objevují již r.1865, kdy se tom směru ...Nadace Jana Pernera

Dne 20.7.1993 Okresní úřad Pa. potvrdil vznik Nadace Jana Pernera, jejímiž zřizovateli byly VŠCHT Pardubice (dnes Univerzita Pardubice) a města Pardubice a Česká Třebová Nadace J.Pernera, Výzkumný ústav železniční a DFJP Upa. uspořádaly 8.10.1996 2.mezinárodní kolokvium "II.ŽELVRS ´96",týkající se vysokorychlostní žel. dopravy, za účastí odborníků z ČR, Slovenské rep., Spolkové republiky Německo,...Národní jiřinkářská společnost

se sídlem v Pardubicích, 26.4.1926 ustavující schůze, jednateli se stali Emil Dokoupil, Josef Vaněk a Václav Vetešník (1885-1949), pa.městský zahradník. R.1927 založila pokusnou jiřinkářkou zahradu - Jiřinky. ...Numismatika

Spolek numismatiků, pobočka České numismatické společnost v Pardubicích, založen 1.8.1954. Česká numismatická společnost organizuje zájemce o sbírání mincí, medailí, plaket, papírových platidel i drobné plastiky. V Pardubicích má daleko starší tradici. Sběratelem mincí a medailí, významným českým numismatikem byl pa.restauratér Max Donnebauer (1838-1888), 1845-59 nájemce nádražní restaurace v Pard...Občanský klub

vzniklý 1885 si pilně si všímal „veřejných zájmů obce“. Byl ve stálém styku s městskou správou prostřednictvím četných interpelací, často úspěšných. Působením „Občanského klubu|“ souhlasilo obecní zastupitelstvo 25.5.1886 se zřízením košíkářské školy. Svým vlivem přispěl k výstavbě Pracovny, jezdeckých kasáren, druhé Novoměstské školy a Průmyslové školy, tím k založení Nového Města. Měl značný po...Obec spisovatelů

Východočeská pobočka Obce spisovatelů v Pardubicích zahájil činnost 2.1.2003. ...Odbor KPP pro výstavbu a životní prostředí

Klub přátel Pardubic založen r.1965 především se zaměřením výstavbou města, tehdy již negativně ovlivňovanou Vč.krajem. Proto nucen odejít z Kulturního domu Dukla. Záchranu nalezl ve VČM, kde měnil zaměření na vlastivědné a název na Klub přátel Pardubicka. Část členů nerezignovala na původní záměr, vytvořila Odbor pro rozvoj a výstavbu, časem přejmenovaný na Obor pro výstavbu a životní prostředí....Odkaz

dobročinný spolek. Na žádost o povolení vzniku odpověděl 15.21934 Zemský úřad, že založení nezapovídá. Řádná ustavující valná hromada 12.11.1934. Pokračování činnosti ohlášeno 5.5.1939. Ještě 17.4.1940 valná hromada zvolila 22členný výbor, předsedou Jana Pekárka....Okrašlovací spolek

v Pardubicích založen 17.12.1887, kdy se konala první valná hromada, kterou řídil starosta L.Werner. Předsedou zvolen c.k.okresní soudce Vladimír Wagner. Výzva ke spolupráci měla ohlas, spolek již první rok měl 208 členů. Volba významných mužů do výboru získala přízeň městského zastupitelstva. To Spolku svěřilo péči o zanedbanou městskou školkou. Podporu mu poskytl Hospodářský spolek. S obcí 5.1....Orel

tělovýchovná jednota katolického zaměření, v Pardubicích založena, po několika neúspěšných pokusech,7.1.1923. Prvním starostou zvolen prof.P.Josef Havel, náčelníkem František Hes. Cvičit se začalo v sále Na Pernštýně, později ve škole, na děkanství, až získána místnost družstva „Nový domov“ v Karlově ul. čp.43. R.1925 první župní slet na fotbalovém hřišti SK Pardubice na Olšinkách. Přes mnohé pře...Ornitologie

má v Pardubicích dlouhou a bohatou tradici. Přispěl k tomu MUDr.František Hromádko (1795-1881), který sbíral a preparoval, vytvořil sbírku dokumentující bohatství ptactva Pardubicku ještě v 19.stol. Sbírku věnoval pa.muzeu, kde je základem muzejní sbírky. Dalším pa. významným ornitologem byl učitel Josef Musílek (1885-1941). Jako legionář přivezl z cesty přes Sibiř, sbírku preparovaných ptáků. Zby...Pardubická knihovna

„V okrese Pardubice vznikla většina knihoven na sklonku minulého století. Obvykle se tyto první knihovny zřizovaly při nějakém spolku, okruh jejich činnosti byl značně omezený a sloužily poměrně malému počtu čtenářů.“ (30let knihovnictví na okr. Pardubice) Zakládání obecních knihoven souvisí s rostoucí potřebou vzdělanosti i probouzejícím se českým životem. Zatímco v Holicích vznikla knihovna ji...Pardubičtí včelaři ZO ČSV

Včelařský spolek v Pardubicích založen r.1907. Od té doby se celé generace pa.včelařů nepřetržitě setkávají a předávají si zkušenosti. Pořádají společné akce, plesy, výstavy, besedy. Slávu svého města šíří i v zahraničí, reprezentovali je ve Štrasburku na „Setkání spolků světa“, mají družbu se včelaří v italkém Rosignanu, ve Slovinsku, Polsku. Oslavy 100.výročí uspořádány 13.10.2007 s průvodem mě...Podporovací pokladna sboru dobrovolných hasičů

v Pardubicích-město, spolek schválen 29.4.1929....Pokrokový klub

založen v Pardubicích na počátku 20.stol, podílel se aktivně na rozvoji města, m.j. r.1910 vzkřísil na své valné hromadě snahy o dívčí gymnázium. ...Přírodovědecký klub

založen ustavující schůzí 26.9.1937. Obětavě v něm pracovali dobrovolní pracovníci: ředitel školy, konzervátor ochrany přírody Emanuel Froněk, učitel, ornitolog Josef Musílek, hydrobiolog dr. Rudolf Šrámek-Hušek, mineralog Stanislav Horák, botanik Ing. Vojtěch Horák, botanik a entomolog prof. Václav Vosyka, entomolog Vladimír Kalík aj. Shromažďovali poznatky o přírodě Pardubicka, podíleli se na j...Přítomnost

společenský klub založený r.1937....Řemeslnická beseda

27.7.1890 slavnostní svěcení praporu pa.Řemeslnické besedy. ...Strana: 1 2 3 4 5 6 7

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014