Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Spolky dle abecedy


Hledat v kategorii Spolky


Hesla v kategorii Spolky dle abecedy:Strana: 1 2 3 4 5 6 7Exlibris

Zájemce o exlibris sdružuje Spolek sběratelů a přátel exlibris. Pardubice jsou již téměř 100 let významný střediskem těchto zájemců. Byly i domovem několika významných tvůrců exlibris, k nejznámějším patřil ak.malíř Josef Salavec, který zemřel 1988. K organizaci dochází počátku 60.let min.stol.v Kroužku přátel a sběratelů grafiky při ZK ROH Synthezia v Ohrazenicích. Navštěvovalo jej na 20 členů, ...Filatelie

R.2009 byl pa.Klub filatelistů Českého svazu filatelistů s více jak 150 členy jeden z největších v ČR mimo Prahu. Už koncem 19.stol. byly v Pardubicích prokazatelně filatelisté. Místní obchodník Leo Vohryzek byl organizován v Praze r.1897. Místní odbor Klubu českých filatelistů byl ustaven 11.7.1920, předseda Ferdinand Potůček. Schůzky se konaly v hotelu Sochor, kde po r.1950 býval „Žralok“ na nyn...Filmové amatérské studio

Hned po otevření KD ROH Dukla vznikl při něm amatérský filmový kroužek s tímto názvem, který vedl Zdeněk Chaura. Nebyl prvním v Pardubicích, kurzy pro amatéry filmaře pořádal PKO, filmové kroužky byl i u jiných závodních klubech s vnikajícími amatérskými filmaři. FAS, vedle výuky nových filmařů, měl neskromné cíle natáčet dokumentární i umělecké snímky hlavně z Pardubic. Dle zprávy z 16.2.1965 zah...Filmový klub Pardubice

vznikl r.1964, pro pa. veřejnost zajišťuje promítání závažných uměleckých filmů z celého světa. Aktuální program zveřejňuje ve zpravodaji „Panorama“. Promítání probíhalo každé pondělí od 18.30 leden-květen a září-prosinec v kině Dukla, KD Dukla, nyní jsou filmy Filmového klubu promítány v multikině Cinestar v OC Grand. Výhodou tohoto místa projekce je, že na rozdíl od kina Dukla je možné v Cines...Genealogie

Kroužek pardubických genealogů pracuje při Klubu přátel Pardubicka. Přednášky pro veřejnost se konají jednou měsíčně se schází v historické klubovně Evropského spolkového domu. Od roku 2013 je přednášející Martina Hloušková....Goethe-Zentrum

Pardubická pobočka sídlí v 2.poschodí Evropského spolkového domu, pořádá kurzy němčiny, zajišťuje zkoušky z německého jazyka pro Zertifikát Deutsch B1, Goethe-Zertifikat B2 a Goethe-Certifikát C1. Má německou knihovnu s beletrií, odbornou, vlastivědnou literaturou ze všech německy mluvících zemí, časopisy, audionahrávky a videokazety...Hádankářské sdružení „Sexteto Pernikářů“

Vzniklo 1899, k 25.výročí vydán pamětní list. Na celostátním sjezdu v Praze 12. a 13.1925 je zastupoval jednatel Dobroslav Roček. Okresní úřad 11.2.1937 vyzval velitelství četnické stanice v Pardubicích, aby zjistila proč sdružení nevyvíjí činnost, pokud zaniklo, vyzvat je, aby oznámilo rozejití spolku. Zůstává nezjištěno....Historický kroužek při VČM

vznikl r.1957. Dle první zmínky se nově založený historický kroužek sešel 1.2., dr. J.Herout mu přednášel o vývoji městského opevnění. Kroužek byl velmi aktivní, podílel se na archeologickém výzkumu kolem zámku, vykopal základy jihozápadní rohové věže původního hradu do hloubky 3 m. Účastnil se příprav výstav a pořádání depozitářů. Pracoval na výzkumu Ždánické tvrze aj. R.1967 se spojil s Klube...Honební spolek

založil r.1841 kníže Fr.Lichteštejn, velitel husarského pluku cara Mikuláše č.9 v Pardubicích. Spolek pořádal až do r.1913 pověstné parforsní hony. První uspořádal kníže Lichtenštejn na své náklady, další financoval Spolek z vkladů svých členů, mnoha šlechticů tehdejšího mocnářství, kteří se na podzim na sezonu parforsních honů do Pardubic sjížděli. Spolek uspořádal již 14.10.1842 první překážko...Hospodářská jednota

Po obnovení Hospodářského odboru okresu Pardubice r.1862 byla založena Hospodářská jednota kraje chrudimského v Pardubicích. V jejím čele stáli Václav Bubeník, starosta a Václav Půlpán, poslanec. R.1863 uspořádala velkolepou výstavu. Aktivitou získala silnou členskou základnu, r.1865 měla na 700 členů. Zanikla když r.1869 byl založen Hospodářský spolek pro okresy pardubický, přeloučský a holický....Hospodářská společnost k zvelebení venkovských statků

Usnesením kroměřížského sněmu ze 7.září 1848 bylo zrušeno poddanství, zanikla feudální břemena, zejména roboty. Zvláštní vyvazovací komise úřadovala v Pardubicích od r.1850, zabývala se výkupem desátků a robot. Hospodářská společnost založená na pa.zámku 13.ledna 1853 chtěla pečovati o osvobozené venkovské statky. Na první valné hromadě na pa. zámku předsedající Jindřich hrabě Chotek hodnotil úspě...Hospodářské družstvo v Pardubicích

zapsané společenstvo s ručením omezeným. Stanovy, které vypracovali JUDr.Formánek a Vl.Sova byly projednány 10.10.1890. Podíly stanoveny na 6 zlatých, ručení dvojnásobné. Do ředitelství zvoleni: J.V.Markalous, rolník z Třebosic předseda, JUDr.Formánek z Pardubic a Josef Kudrnáč, rolník z Pardubic. U krajské soudu zaspáno 28.12.1891, po Čáslavi jako druhé v Čechách. Počáteční počet 39 členů, na pod...Hospodářský spolek

byl ustaven 22.6.1851 po vzniku prvního Pardubického kraje na pa.zámku. Sešli se zde východočeští hospodáři. Za sídla poboček vybrána města Pardubice, Kolín, Německý (dnes Havlíčkův) Brod a Litomyšl. Z toho patrno, že hospodářská spolupráce měl širší a rozumnější dosah než dnes. Činnost se však omezovala na velmi oblíbené schůzky venkovanů s pokrokovými měšťany, zpravidla v hostinci Na kopečku. P...Hospodářský spolek pro okres pardubický, holický a přeloučský

Hospodářský spolek pro okres pardubický (soudní-malý) byl založen 20.6.1869, první valná hromada 19.12.1869. Později rozšířen i pro okresy holický a přeloučský, tedy na celý politický-velký pardubický okres, Pardubicko. Byl zájmovou organizací zemědělců, která „má za účel hospodářské vědomosti a zkušenosti rozšiřovat a vůbec ve všech hospodářských odvětvích všemožně pokrok sledovat“. Během svého p...Jednota pro rozšíření děkanského Chrámu Páně

byla založená 1893, na rozšíření sbírala peníze. Uvažovalo se prodloužení chrámu na dvojnásobek. Bohužel peníze se scházely pomalu a proti tak velkému rozšíření byli památkáři, protože štít by bránil pohledu na zámek. Došlo ke kompromisnímu řešení podle návrhu arch. Bóži Dvořáka. Chrám r.1912 rozšířen jen o nižší předsíň. Současně byly opraveny dveře, zdivo, krovy a dlažby. Okna byla dostal bare...Jednota starých českých rodů

Pobočka Jednoty (přátel) starých českých rodů byla v Pardubicích ustavena r.1943. Dne 7.3.1943 uctila památku Vojtěcha z Pernštejna (+ 1534) zádušní mší a věncem na sarkofágu. Ve dnech 8. a 9.5.1943 pa.pobočku navštívilo předsednictvo Jednoty starých českých rodů. Členové si prohlédli město, muzeum a zajímali se propagaci města. Pa. pobočka v době své krátké působnosti vydala soupis znak...Jistota

Vzájemně dobročinný spolek. Na ustavující schůzi 29.3.1925 v restauraci Na kopečku zvolen předsedou Jan Foltýn, místopředsedou Bohumil Krátký. Zaznamenány jen další valné hromady 2.3.1926 a 27.2.1927....Junák

Skaut. Jeho historie v Pardubicích začíná r.1914, jen tři roky po zavedení skautingu prof.A.B.Svojsíkem v českých zemích. R.1914 na jaře vznikl také Junák – Český skaut. Do Pardubic jej přinesl Josef Chlupáč. Zaváděl jej v sextě reálky, kde byl třídním. Od 5.7.1914 se vydali na třítýdenní putování po Moravě, v Brně je zastihla mobilizace, 26.7.1914 se vrátili. Světová válka přerušila další činno...Klub českých turistů

v Pardubicích založený 1910, dnes je zde několik Klubů. Klub českých turistů Slovan Pardubice, má sídlo v Evropském spolkovém domě, hlavní činností jsou pěší, cyklistické výlety, v zimě na běžkách. R.2009 měl 145 členů. Od r.1958 pořádá každoroční výstup na Králický Sněžník, nejstarší turistickou akci v Pardubickém kraji. Od r.2009 převzal záštitu nad akcí Novoroční setkání cyklo a ostatních tu...Klub maňáskářů

se ustavil r.1913 na Občanské plovárně a dal si za úkol pěstování vodních sportů a turistiky. Maňásek malá vratká lodička ze tří prken poháněná dvojpádlem. ...Strana: 1 2 3 4 5 6 7

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014