Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Spolky dle abecedy


Hledat v kategorii Spolky


Hesla v kategorii Spolky dle abecedy:Strana: 1 2 3 4 5 6 7Akademický spolek Arnošt

byl ustaven 11.11.1883, když již 12.9.1883 byl schválen záměr jeho založení. Prvním předsedou se stal studující chemie Josef Krátký. Arnoštovo jméno v názvu budilo mylné představy o zaměření spolku a proto bylo r.1904 jméno změněno na Spolek akademiků Pardubických. R.1906 spolek přijal za členy absolventy reálky vedené schopným Vojtěchem Kristiánem Blahníkem. Ten však r.1912 odvedl část ml...Akvarijní spolek

Byl v Pardubicích již před r.1914. Začátkem války pomohl Okrašlovacímu spolku osadit rybníček pod Vinicí vodním rotlinstvem a pestrými rybkami. R.1926 mu Okrašlovací spolek věnoval 600.- Kč na zřízení zoologického pavilonu...Alliance Francaises de Pardubice (AFP)

Sdružení přátel francouského jazyka a umění, bylo založena r.1883 v Paříži, jeho úkolem je organizování výuky francouzštiny po celém světě a příprava k mezinárodně uznávaným jazykovým zkouškám DELF a DALF. Veřejnost seznamuje též s francouzskou kulturou a uměním. V Pardubicích byla založena r.1913. R. l998 se opět sešli přátelé francouského jazyka a umění a 8.6.1998 uspořádali valné shromáždě...Antroposofistická společnost

vznikla v Pardubicích ve 30 letech, za okupace zřejmě zanikla. O jejim účelu a působení nejsou zprávy. ...Arnošt

Viz. Akademický spolek Arnošt...Barák

vzdělávací a podpůrná dělnická beseda, založená v Pardubicích 1897 podporovala osvětu mezi zvyšujícím se počtem dělníků v Pardubicích, pořádala přednášky, předčítání, výlet, divadelní hry a j....Beseda měšťanská

viz Měšťanská beseda...Britské centrum

je organizace propagující V.Británii a anglický jazyk. Sídlí v Evropském spolkovém domě – ESD. Město Pardubice 8.2.1993 uzavřelo dohodu s paní Mary O´Neil, ředitelkou českého centra British Council o zřízení pobočky v Pardubicích. Ta 15.5.1993 slavnostně zahájila činnost v upravených prostorách budovy býv. pa. Občanské záložny, r.1999 přeměněné na ESD. British Council předal 12.12.1998 s...Budeč

Učitelská jednota, ustavena r.1870 a patřila k významným osvětovým organizacím. R.1892 se zasloužila o pojmenování pardubického Komenského náměstí, tehdy obklopeného školami (stará reálka, Staroměstské školy, chlapecká a dívčí, na místě býv.kláštera, pak Zvláštní škola, dnes prázdná, má být upravena při školu Svítání). Ve dnech 8.až 12.12.1920 oslavila padesáté výročí trvání slavnostní schůzí, p...Budoucnost

R.1897 založilo 70 pardubických dělníků družstvo Budöucnost se základním kapitálem 45 zlatých. V r. 1945 mělo již 112 prodejen v okresech Pardubice a Chrudim a r.1946 byla tržba 100 milionů korun, r.1947 bylo v družstvu zapsáno 13.312 členů. R.1948 bylo přejmenováno na spotřební družstvo Jednota, jehož působnost se rozšířila na tehdejší Pardubický kraj. Po r.1990 ztratila mnoho prodejen, těžko od...Československá společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí

byla ustavena 1.6.1952 na schůzi v přednáškové síni pa. Grandu. Měla široký vzdělávací program. V leden 1954 zahájila v Pardubicích první učební běh univerzity pracujících, která měla 4 přednáškové cykly: Zem, a vesmír, Vznik a vývoj člověka, Složení a život lidského těla, Hmota a energie. Byl o ně velký zájem....Dobročinná obec Formanů

Založena 15.11.1909 ve výletní restauraci na Vinici. Vznikla na podnět lékárníka Prouzy a soudního rady Jungra, nikoliv podle zákona, ale jako stolní společnost. Jejím cílem bylo podporovat Ústřední matici školskou, podle níž byl později nazván Matiční ostrov, spolek Komenský ve Vídní a Národní jednotu severočeskou. Rychtářem zvolen Miroslav Soukup, který o společnosti psal v ZKPP r.1971. Společn...Domovina

Svaz domkářů a chalupníků pro kraj Pardubický v Pardubicích. Souhlas s ustavení dala Zemská správa politická 8.6.1922. Stanovy župní „Domoviny“ vzala na vědomí Zemská správa politická v Praze 4.11.1924 a schválilo ministerstvo vnitra ČSR. Ustavují valná hromada 10.5.1925 v hostinci J.Kulháka v Jesničánkách. Na valné hromadě 28.41927 zvolen předsedou Jan Dalecký....Dřevotvar

výrobní družstvo Pardubice proslavilo naše město, které do té doby nemělo nábytkářskou tradici. R.1950 byla v Pardubickém kraji tři dřevozpracující družstva : Pardubice, Holice, Chrast se 35 provozovnami a 113 členy. R.1959 byla sloučena po názvem Dřevotvar Pardubice. Na Fáblovce vybudován nový truhlářský závod s učňovským střediskem. Nejslavnější zakázkou byly obklady interiérů Federálního shromá...Družstvo na rozšíření chrámu sv. Bartoloměje

O rozšíření děkanského kostela sv.Bartoloměje se uvažovalo již od počátku 18. stol. R.1733 byla k jižnímu boku přistavěna Kaple umučení Páně - Černá kaple. R.1791 se magistrát města obrátil až na císaře, ale nebyla ustavena ani komise. R.1851 zkoumala možnost rozšíření komise okresu a města, opět bez výsledku. Kdy došlo k ustavení Družstva není známo. Zachovala se jen zmínka o schůzi ředitelstva ...Družstvo pro postavení sportovního stadionu

ustaveno r.1924, již r.1921 na valné schůzi SK Pardubice projednán první návrh stadionu ing.arch.Skřivánka. Všesportovní stadion s betonovou klopenou cyklistikou a motocyklovou drahou, postavený podle projektu arch.K.Řepy byl otevřen r.1931, tehdy v ČSR nejmodernější nazván Masaryků. Po r.2000 betonová klopená dráha zbourána, stadion je dnes v ostudném dezolátním stavu. ...Družstvo pro postavení tělocvičny Sokola

Sokol Pardubic založený r.1864 využíval ke cvičení různé nevhodné prostory, od r.1882 tělocvičnu staré reálky, která stála před její budovou uprostřed botanické zahrady. Byla prostorově a hygienicky nevyhovující. Již předtím se uvažovalo o stavbě vlastní budovy. R.1868 byl projednán návrh na vydání akcií na stavbu v ceně 6000 zlatých, na to se v Pardubicích nenašli bohatí sponzoři. Po r.1890 byl ...Družstvo pro zbudování pomníku T.G.Masaryka v Pardubicích

Popud k postavení pomníku T.G.M. v Pardubicích vzešel na schůzi Jednoty gážistů 21.8.1921. Vznik družstva povolila 9.1.1922 Zemská správa politická v Praze. Ustavující schůze 27.4.1924. Zvolené předsednictvo: předseda štábní kapitán Mečislav Haupt, místopředseda rotmistr Jan Jaroš, jednatel rotmistr Václav Kodet. Pomník byl odhalen 28.10.1928. Tím byla slavnostně ukončena výstavba nám.Legií - cent...Entomologický kroužek

byl ustaven 25.4.1980 při Přírodovědném klubu ZK Tesla Hronovická ul. Za úkol si kladl sběr, určování, biologický a faunistický průzkum hmyzu Pardubicka. Po zániku ZK i Přírodovědného klubu nejsou o něm zprávy....Esperanto

Espernatský kroužek v Pardubicích byl založen r.1909, jeho zakladatelem byl MUDr.Stanislav Shulhof, velký propagátora toho umělého jazyka. Byly pořádány četné kurzy epseranta, pro studenty zdarma. R.1921 z iniciativy pa.kroužku v čele s Dr.Schulhofem čs. Ministerstvo pošt rozeslalo žádost mezinárodní Telegrafické unii, aby esperanto bylo zařazeno mezi jazyky používané v poštovním a telegrafním st...Strana: 1 2 3 4 5 6 7

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014