Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Zdravotní a sociální péče 1940


Zdravotní a sociální péče 1940

Léčebná péče je soustředěna v nemocnici, která svou rozsáhlostí, moderním zařízení, cílevědomým vedením a dokonalou organizací ve všech oborech své činnosti náleží mezi nejvýznamnější léčebné ústavy v Čechách. Podporována je především nemocenskou pojišťovnou, které r.1939 měla 19 786 pojištěnců. Poněvadž na každého připadají průměrně 2 rodinní příslušníci, bylo pro případ nemoci pojištěno asi 60 tisíc osob. Pojišťovna má ve svých službách 30 praktických a 8 odborných lékařů. Kteří r.1939 poskytli ošetření v 60 286 případech. Za ošetření zaplatila 1 237 614 K, za léky 747 795 K., za léčení v nemocnici, lázních a pod. 756 569 K, na nemocenských podporách 2 518 150 K. R.1940 pořádá rekreační akci pro mladistvé pojištěnce a děti pojištěnců za víc než 100 tis.K. Stejným způsobem pečuje o zdraví svých pojištěnců a jejich rodiny zemědělská nemocenská pojišťovna, která r.1939 měla 3 916 pojištěnců a poskytla ošetření v 5579 případech. Nemocenská pojišťovna soukromých úředníků a zřízenců měla 8400 pojištěnců včetně důchodců. Léčebnou péči o veřejné zaměstnance vykonává léčebný fond veřejných zaměstnanců, léčebný fond poštovních zaměstnanců a nemocenská pojišťovna státních drah, která v Pardubicích zřídila pro své pojištěnce zubní ambulatorium. Samostatnou nemocenskou pojišťovnu mají Fantovy závody (PARAMO). Preventivní a zdravotní sociální péče je soustředěna v Okresním ústavu pro sociální péči zdravotní. Zdravotní dozor nad školními děti má školní lékař, který vede v evidenci a pod stálým lékařských dohledem všechny děti škol mateřských, obecných a měšťanských. Péče o veřejné zdravotnictví a všeobecnou hygienu náleží do kompetence městského a obvodních lékařů. Správa města rychle doplňuje a zdokonaluje všechna zařízení ve všech oborech hygieny a veřejného zdravotnictví. Město Pardubice věnuje zvláštní péči tělesné výchově a sportu. Dobrovolná sociálně zdravotní péče je soustředěna v Národní pomoci, která opatřuje prostředky pro pomoc dětem a strádajícím rodinám. Výtěžky sbírek a darů rozděluje místním spolkům, které převzaly jednotlivé úseky sociálně zdravotní péče. K nim patří Okresní péče o mládež, která usiluje, aby „o novorozence a jejich matky bylo dobře postaráno, potřebné děti aby byly nasyceny a oblečeny, sirotci a opuštění našli opět domov, dorost byl řádně vychováván, aby netrpě nedostatkem, děti svěřené do cizí péče netrpěly, nemanželské děti měly potřebnou ochranu, tělesně a duševně úchylné děti byly zabezpečeny, mladiství provinilci vyrostli v řádné občany, aby ve zdravých dětech byl národ věčný.“ K dozoru nad dětmi nemanželskými a v cizí péči má 67 dozorčích důvěrníků, r.1939 měla pod ochranou 638 dětí nemanželských a 616 v cizí péči. Jiný úsek dobrovolné sociální a zdravotní péče obstarává místní Spolek Českého červeného kříže. O nemocné a ohrožení tuberkulosou obětavě pečuje Masarykova liga proti tuberkulose. Chudinská péče svěřena chudinské radě a sociální komisi města Pardubic, která poskytuje potřebné podpory osobám starým, nemocným a práce neschopným. Pro tyto osoby a rodiny zřízena stravovací stanice. Ošetřovatelskou službu v rodinách vykonával řád sester Těšitelek - Klášter řeholnic těšitelek. Na hygienickou a sociální ochranu zaměstnanců, technickou ochranu při strojích, na průmyslovou a živnostenskou hygienu, úpravu pracovní poměrů dozírá živnostenský inspektorát. Důležitým činitelem v sociálním vývoji města je Ústav pro zvelebování živností. Při řešení sociálním problémů města Pardubic spolupracuje též sociální odbor Národohospodářského ústavu východočeského v Pardubicích.

Zdroj: Doc.MUDr.Alois Gutwirth 1940.


Předchozí heslo: Zdravotní řád

Následující heslo: Zdravotnictví v Pardubicích


Diskuse k článku: Zdravotní a sociální péče 1940


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Zdravotní a sociální péče 1940


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014